Christus Koning

 

18 november 2018 is het Christus Koning, het feest van de chiro. In de voormiddag gaan alle leden in groepjes een groot spel spelen. 's Middags hebben we dan lekker eten voorzien en in de namiddag speelt elke groep apart spelletjes. We beginnen om 10u en we zijn uitgespeeld om 17u. Hieronder kan je je inschrijven voor Christus Koning via het inschrijvingsformulier. Dit is noodzakelijk om de juiste aantallen te kunnen inschatten.

De leiding van Chiro Hogen

 

 

 

 

 

 

 

Christus Koning is een christelijk feest (feest van de Koning der Koningen) en vroeger ook een hoogdag voor de chiro, aangezien er in de parochiën jeugdhuldes plaatsvonden op deze dag. Chiro hing vroeger  sterk samen met de Kerk, chiroleden werden namelijk gezien als ridders of dienaressen van Christus. Vele groepen houden de tradities nog in ere en vieren Christus Koning, met weliswaar een hedendaagse invulling. (meer info: http://www.chiro.be/wat-is-chiro/geschiedenis/chiro-erfgoed/christus-koning)
Het "Feest van het Koningschap van Jezus Christus" (dat was de oorspronkelijke benaming) werd ingesteld in 1925 door paus Pius XI bij het zestiende eeuwfeest van het Concilie van Nicea. Christus werd in de jaren '20 vereerd als almachtige koning van het heelal, als verheven en schitterende opperheerser. Het was de weerspiegeling van het toenmalige godsbeeld van glorie, majesteit, ongenaakbare verheven grootsheid en almacht. Je hoort het in strijdliederen als "Aan U, o Koning der eeuwen". Het katholicisme was toen een machtig bolwerk en netwerk, via zijn sociale instellingen, het onderwijs, de ziekenzorg en de politieke partij. 
Vóór het Tweede Vaticaans Concilie werd Christus Koning gevierd op de laatste zondag van oktober. Het feest heet nu officieel "Christus, Koning van het Heelal". Het wordt sinds 1969 in de liturgie gevierd op de 34ste en laatste zondag van het kerkelijk jaar, dus een week voor de advent begint. Dit jaar is dat op 22 november. Het feest van Christus Koning heeft sinds Vaticanum II een andere betekenis gekregen. "Mijn koningschap is niet van deze wereld", zegt Jezus tot Pilatus (Johannes 18,36). Jezus is een koning zonder paleis, troon, soldaten, rijkdom, macht en glorie. Hij is een 'koning' die zijn hart openzet voor mensen, die zich ophoudt met zieken, armen, bij mensen die niet meetelden, ja bij het uitschot. Een koning die op een ezel zit. Die voeten wast. Die een kroon van doorntakken wordt opgezet en wiens troon het kruis is. Een 'koning' die het wereldse koningschap op zijn kop zet! Een man die het 'Rijk van God' tot leven wekt. Zoals we zingen in strofe 3 van lied 579: "Uw Koninkrijk komt, vrede en vreugde, waar mensen geloven in uw liefde, waar mensen vertrouwen in uw kracht." (tekst en muziek: Paul Schollaert)
Christus Koning wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dus de week voor de advent begint. Gewoonlijk is dat rond 25 november. De term Christus Koning verwijst naar één van de drie Messiaanse functies van Jezus: Koning, Priester en Profeet. In het evangelie van Johannes zegt Jezus letterlijk tegen Pontius Pilatus: "(...) ik ben koning. Met geen andere bestemming ben ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid." (Joh. 18, 37).