Afdelingen

Speelclub

1ste – 3de leerjaar

Leiding: Femke, Ines, Lien, Amélie, Laure en Cara

Rakwi

4de – 6de leerjaar

Leiding: Axelle, Luna, Arno, Ella en Feye

Tito

1ste – 2de middelbaar

Leiding: Ewoud, Lotte, Lize, Anne-Katrien en Jessie

Keti

3de – 4de middeljaar

Leiding: Robbe en Ruben