Afdelingen

Speelclub

1ste – 3de leerjaar

Leiding: Lotte, Anne, Zenno, Maxine en Phebe

Rakwi

4de – 6de leerjaar

Leiding: Lien, Ella, Ine, Siebe en Ferre

Tito

1ste – 2de middelbaar

Leiding: Luna, Patience, Synne, Kaj en Seppe

Keti

3de – 4de middeljaar

Leiding: Ewoud, Laure en Arno