Afdelingen

Speelclub

1ste – 3de leerjaar

Leiding: Ruben, Laure, Axelle, Ella en Lize

Rakwi

4de – 6de leerjaar

Leiding: Arno, Anne, Cara, Ines en Robbe

Tito

1ste – 3de middelbaar

Leiding: Jessie, Lotte, Lien, Feye en Luna

Keti

4de – 5de middeljaar

Leiding: Femke en Ewoud